Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

 

Ders Programı

Ders Bilgileri

Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Ön lisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

İŞLETME YÖNETİMİ Programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İŞLETME YÖNETİMİ Ön lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

Bu programın açılma gerekçesi; işletmelerimizin belirli pazarlarda yer alabilmesi için ihtiyaç duydukları, becerili, bilgili ve eğitilmiş nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Son yıllarda ortaya çıkan ve küreselleşme olarak isimlendirilen gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal, ekonomik ve siyasi oluşumlar küreselleşmenin etkilerini gün geçtikçe daha da arttırmaktadır. Dünyada meydana gelen bu değişim ve gelişmeler, işletmeciliğin önemini de gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu gelişmeler göz önüne alınarak açılan işletme yönetimi programının amaçları; çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işletmelerin ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve eğitim donanımına sahip, nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Ayrıca, kaynakların nasıl planlandığını, örgütlendiğini, yönetildiğini ve denetimin nasıl gerçekleştirildiğini, kısaca tüm yönetsel fonksiyonların nasıl yürütüldüğünü kavramış nitelikli girişimciler ve meslek elemanlarını birçok sektöre kazandırmaktır

Günümüzde öğrencilerimizin iş hayatına atılırken kendilerini rakiplerinden ayıracak özelliklerle donanmış olmaları son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan İşletme Yönetimi Programı, alanında uzman akademik kadro ile kaliteli bir eğitim sunarak öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları bilgi donanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Programımızın amacı, bir yandan büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin yönetim kademelerinde rol alabilecek bir yandan da kendi işini kurarak iş hayatında başarılı olabilecek mezunlar vermektir. Bu amaçla programımızda gerçek iş yaşamından uyarlanmış örnek olay incelemelerine ve yönetim faaliyetine dair bilimsel teorilere yer verilecektir. Pratik ve teorik bilgiye aynı anda yer vermeye önem verilen programımızın öğretim kadrosunda bu amaçla, hem iş hayatında büyük tecrübe sahibi olan hem de teorik donanımı güçlü akademik personele yer verilecektir.  Hem işletme bilimindeki yenilikleri takip etmek,  hem de aktif iş hayatında başarılı olabilmek adına işletme programı öğrencileri için üst düzeyde bir İngilizce bilgisi günümüzde olmazsa olmaz bir koşuldur. Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabileceklerdir. Bu iş imkânlarından bazıları ise şunlardır;

 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,
 • Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,
 • Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
 • Yatırım ve finans kurumlarında,
 • Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahip olacaklardır.


Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.


Programın Ana Dersleri:
Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.  Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

 • Bankacılık,
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
 • Ekonomi ve Finans,
 • İşletme,
 • Lojistik Yönetimi,
 • Muhasebe ve Denetim,
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi,
 • Sağlık Yönetimi,
 • Sermaye Piyasası,
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik,
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,
 • Uluslararası Finans,
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık,
 • Uluslararası Ticaret,
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Finans ve Bankacılık
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman