Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

OPTİSYENLİK PROGRAMI

Program Tanıtım Söyleşileri
Ders Bilgileri
Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

OPTİSYENLİK Programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere OPTİSYENLİK Ön lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili olan göz rahatsızlıkları ve bunların çözüm yolları gözlükçülüğü geçerli ve zorunlu kılmaktadır. Ülke nüfusunun sürekli bir şekilde artması, buna rağmen gözlüğün yerini tutabilecek teknolojik yeniliklerin yetersiz kalması ve üretilenlerin de gerek sağlık açısından gerekse kullanım açısından daha iyi olmaması (kontakt lens gibi), mesleği gelecekte de önemli bir istihdam alanı olarak ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle özellikle yaz aylarında güneş ışınlarına fazla maruz kalınması optik gözlükçülüğün yanında filtreli güneş gözlüğü piyasasının da doğmasına neden olmuştur. Bu da istihdamı olumlu yönde arttırmaktadır. Optisyenlik Programı’nın amacı; öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilen, sorgulayabilen ve yaratıcı niteliklere sahip, ekip çalışmasında başarılı, kendini yenileyebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile donanmış, etik değerlere sahip, girişimci, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştirmektir. Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye sağlık elemanlarını ülkemize kazandırmaktır. Programın açılma gerekçesi; göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen sağlık elemanı yetiştirmektir. Çağdaş elektronik makine ve teçhizatla donatılmış Optisyenlik Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz gözlükçü dükkanı açabilecek tek yetkili elemanlardır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri unvanı kazanacaklardır. Kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi özel sektörde de iş bulabileceklerdir. Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da bir optisyenlik müessesesi açma hakkına sahip olurlar.

Programın amacı, yetkili uzman hekim tarafından hazırlanmış reçeteye uygun olarak, görme gereçlerinin seçimini, belirtilen ve tespit edilen ölçüler doğrultusunda hazırlanmasını ve hastaya adaptasyonunu sağlayan görme sağlığı elemanı olan optisyenleri yetiştirmektir. Optisyen, her türlü numaralı-numarasız gözlük camı ve çerçevesinin hazırlanmasını, montajını, ayarlamasını, satışını ve kontakt lens satışını yapar. Ayrıca optisyenlik müesseselerinin işleyişinden, resmi kurumlarla anlaşma yapma ve anlaşma hükümlerinin yürütülmesinden yasal olarak sorumludur. Programda, alanla ilgili mesleki teorik ve pratik derslerin yanı sıra zorunlu YÖK dersleri, temel sağlık dersleri ve temel fen-matematik dersleri yer almaktadır. Programa, merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre (TYT Puanı ile) öğrenci kabul edilmektedir.

• Tıbbi Sekreterlik

•Tıp Sekreterliği

• Tıp Elektroniği

Optisyen olmak isteyenlerin; Fizik ve biyoloji konularına, özellikle fiziğin optik (ışık) konusuna ilgi duyan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, estetiğe önem veren, dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olması beklenir.

Programın İkinci Öğretimi: Programın İkinci Öğretimi bulunmaktadır.

Programın Öğretim Dili: Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

Programın Ana Dersleri İçin Tıklayınız

Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.  Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Staj: Program öğrencileri öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgilerini pekiştirmek, staj uygulaması yapacakları iş yerlerindeki sorumlulukları, ilişkileri, organizasyonu, yeni teknolojileri ve süreçleri tanımak, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek üzere mesleki eğitimlerinin sonunda 30 günlük zorunlu stajlarını yaparak mezun olmaktadırlar. Öğrendikleri teorik bilgileri sahada uygulama imkânı bulan öğrencilerimizin staj dönemleri, kariyer danışmanları tarafından titizlikle takip edilmektedir. 

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

· Acil Yardım ve Afet Yönetimi
· Fizik
· Fizik Mühendisliği
· Optik ve Akustik Mühendisliği
· Sağlık Yönetimi