Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Güncellenmiş Haliyle Sorular ve Cevaplar

1) Bahar Yarıyılı ne zaman başlayacak?

2022-2023 Bahar Yarıyılı, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

2) 2022- 2023 Bahar Yarıyılında eğitim ve öğretim nasıl yürütülecektir?

Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecektir.

3) Uzaktan Öğretim tüm Bahar Yarıyılında mı uygulanacak?

Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

4) Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi?

Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir; teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

5) Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsamaktadır ve bunlar nasıl verilecektir?

Uygulamalı eğitimler;

  1. Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,
  2. Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,
  3. Veterinerlik Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerini,
  4. (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,
  5. Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
  6. (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,
  7. (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
  8. Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini,

kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.

6) Mezun durumuna gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler stajlarını nasıl tamamlayacaklar?

Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 13) ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getireceklerdir.

7) Deprem bölgesindeki bir kısım üniversiteler neden diğer üniversiteler ile eşleştirildi?

Depremden etkilenen illerdeki bir kısım üniversitelerimiz, diğer illerimizdeki üniversitelerimiz ile eşleştirilmiştir. İlgili üniversitelerin rektörleri ile de görüşülerek yapılmış olan bu eşleştirme söz konusu üniversitelerin kendi aralarında akademik ve idari görevlendirme yapabilmeleri ve bilişim alanında iş birliği yapabilmeleri için gerçekleştirilmiştir.

8) Deprem bölgesindeki bazı üniversiteler neden eşleştirilmedi?

Deprem bölgesindeki üniversitelerin mevcut durumu yerinde değerlendirilerek ve üniversitelerin rektörleri ile de görüşülmek suretiyle öğrencilerin eğitim ve öğretim imkânlarını güçlendirmek amacıyla eşleştirme yapıldı. Eğitim ve öğretim hizmetini yürütmesine engel bir durumu olmayan üniversitelerle ilgili herhangi bir eşleştirme yapılmadı.

9) Özel öğrencilik ne fayda sağlar?

Özel öğrencilik statüsü bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden farklı bir üniversitedeki eş değer diploma programından ders alabilmesine ve başarılı olduğu derslerin kredisini saydırabilmesine imkân verir.

10) Yükseköğretim Kurulunun 17.02.2023 tarihli kararlarına göre hangi öğrenciler özel öğrencilik statüsünden faydalanabilir?

Aşağıda (a) ve (b) şıkkındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrenciler özel öğrencilik statüsünden yararlanabilir:

  1. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci
  2. “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamındaki programlarda (5. Maddede belirtilen öğrenciler) kayıtlı öğrenci

11) Özel öğrencilik statüsü için nereye ve ne zaman başvuruda bulunulmalıdır?

Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, özel öğrencisi olmak istedikleri üniversiteye başvuracaklardır. Özel öğrencilik başvurusunun, başvuruda bulunulacak üniversitenin Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle özel öğrenci statüsüne başvuracak öğrencilerin ilgili üniversitenin Bahar Yarıyılı açılış tarihini yakından takip etmelerinde yarar görülmektedir.

12) Özel öğrencilik statüsü için nasıl başvuru yapılır?

Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenci hazırlayacağı başvuru dilekçesi ile özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvurur. Dilekçesine YÖK e-transkript üzerinden aldığı öğrencilik belgesini de ekler. Başvuru yapılan üniversite 10. Soruda açıklanan şartları sağlayan öğrenciyi ilgili programa ve sınıfa kaydeder. Dönem sonunda öğrencinin esas kayıtlı olduğu kendi üniversitesi, başkaca bir işleme gerek olmaksızın öğrencinin başarı durumunu YÖK e-transkript üzerinden kabul eder.

13) Öğrenciler başvuruları kabul edildikten sonra ne yapmalıdır? Özel öğrencilik için öğrenim ücreti ödenecek mi?

Özel öğrenci statüsü kazanan öğrenci kendi üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığına özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirmelidir. Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

14) 2022-2023 Bahar Yarıyılında kayıt dondurma hakkından kimler faydalanabilir?

Talep eden her üniversite öğrencisi Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilecektir. Kayıtlı olduğu üniversitenin Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde dileyen öğrenci kayıt dondurma başvurusunda bulunabilecektir. Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri üniversitelerince yeniden değerlendirilecektir.

15) Deprem nedeniyle sınavlara katılamamış öğrencilerin durumu ne olacak?

6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait sınavlar için yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyerek telafi sınavları yapacaklardır.

16) Depremden etkilenen iller hangileridir?

Depremden etkilenen İller: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesidir.

17) Özel öğrencilikte geçen süre “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”teki özel öğrencilik süresinden sayılır mı?

Hayır sayılmaz.

18) 10. Soruda belirtilen özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler hangi üniversitelere başvuru yapabilir?

Özel öğrencilik şartlarını sağlayan öğrenciler; birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının (birinci derece yakınlarının deprem nedeniyle yaşamakta olduğu il) bulunduğu illerdeki üniversitelerin eş değer diploma programlarına başvuru yapabilir.

Geçici ikametgahın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 52. maddesinde öngörülen nüfus müdürlüğü veya muhtarlıklardan alınan adrese ilişkin belge ile ispat edilmiş olması şart değildir. Yurt müdürlüğünden alınan yazı, kira sözleşmesi veya yanında ikamet edilen aile tarafından ikametgahı teyit eden yazı ile de mümkündür.

19) 10. Soruda belirtilen özel öğrencilik şartlarını sağlayan ve birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip kendisi de deprem bölgesindeki üniversitelerin birinde öğrenci olanlar (uluslararası öğrenciler dahil) hangi üniversitelere özel öğrenci başvurusunda bulunabilir?

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerin dışındaki üniversitelerin eş değer programına özel öğrenci olarak başvuru yapabilir.

20) Depremden etkilenen illerde bulunan ve diğer üniversiteler ile eşleştirme yapılan üniversitelerin öğrencileri sadece eşleştirilen üniversitelerde mi özel öğrenci olacak?

Hayır, bu öğrenciler 18 ve 19’uncu sorulardaki açıklamalardan durumları hangisine uyuyor ise ona göre başvuru yapabilecek.

21) “Öğretmenlik Uygulaması II” dersini alacak öğrenciler bu eğitimi nerede alacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere; “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak,

Yükseköğretim kurumlarımızdaki öğretmenlik programları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı ile ilahiyat/islami ilimler programlarının son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecek,

Üniversiteler öğretmenlik uygulaması II dersi için koordinasyonu sağlamak üzere sorumlu birim görevlendirecek,

Öğrenciler diğer derslerini kayıtlı oldukları üniversitelerden uzaktan öğretim yöntemi ile almaya devam edeceklerdir.

22) Lisansüstü programlardaki teorik dersler uzaktan öğretim yöntemi ile mi yapılacaktır?

Evet, uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.

23) Derslerin laboratuvar ve uygulama kısımları nasıl yapılacak?

Derslerin laboratuvar ve uygulama kısmı Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarının alacağı kararlar ile bu şekildeki uygulamalar yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmaları ile tamamlanabilecektir.

24) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde lisans düzeyinde fen ve mühendislik bölümlerinde zorunlu uygulamalı eğitim gören öğrencilerden deprem bölgesinde olanlara üniversiteleri tarafından uygulamalı eğitim ücreti ödenecek mi ve ne zaman ödenecek?

Evet, güz dönemine ait uygulamalı eğitim ücretleri üniversiteleri tarafından 27.02.2023 tarihinden itibaren ödenecektir.

25) Eczacılık fakültesi 5. sınıfta işyeri uygulaması yüz yüze eğitim kapsamında mıdır?

Evet, yüz yüze eğitim kapsamındadır.