Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM PROGRAMI

 

Ders Programı

Ders Bilgileri

Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Ön lisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Ön lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; medya, halka ilişkiler ve reklamcılık çalışma alanlarına olan ilginizi üniversite içindeki ve sektörel uygulama olanaklarıyla sağlam bir kariyere dönüştürme fırsatı sunmaktadır.

Kamuoyunu biçimlendirme ve aynı zamanda kamunun görüş ve düşüncelerini yansıtma gücüyle medya, günümüz çağdaş yaşamında toplumun enformasyon gereksiniminin karşılanmasında önemli bir işlev görmektedir. Medyanın yanı sıra, halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinleri yoğun pazar ekonomilerinde bir işletmenin kendisini rakiplerinden farklı kılarak tercih edilirliğini sağlamayı; bir fikir, ürün/hizmetle ilgili olarak hedef kitlelerde olumlu tutum ve davranış değişikliği, anlayış ve sempati oluşturmayı mümkün kılabilmektedir. Bu noktada, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gereksinim duyulan farklı, özgün çalışmalar yaratıcılıkla sınırlı ve heyecan verici çalışma koşullarını beraberinde getirmektedir.

Bu program; iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için uygulamayla bütünleşen bir akademik yetkinlik kazanılmasını sağlayacak güncel ve zengin bir müfredata sahiptir. Program, medya ilişkilerinden global pazarlama stratejilerine geniş bir çerçevede değerlendirilebilecek bilgi ve yetenekleri teorik ve uygulama boyutunda harmanlayan bütüncül bir müfredata sahiptir. Halka ilişkiler alanındaki dersler şirket odaklı ve pazarlama iletişimi bağlamında sunulmaktadır.

Programda iletişime giriş, temel halkla ilişkiler ve reklamcılık, Türkçe yazılı anlatım teknikleri, İngilizce yazılı anlatım teknikleri, kitle iletişim teorileri gibi konularda dersler verilmekte ve bu dersler küçük grup çalışmaları biçiminde gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla desteklenmektedir. Programın süresi 2 yıl, 4 dönemdir.

Programda ayrıca öğrenciler teorik bilgiyi nasıl uygulamaya dökeceğini öğrenecektir. Bu anlamda halkla ilişkiler, reklamcılık ve medya konularında öğrenciler değerli deneyimler kazanabilmektedir. Programın en önemli özelliği profesyonel uygulamalar için olanaklar sunacak olmasıdır. Derslerin haftanın belirli günlerinde toplanmasını sağlayan haftalık program yapısı, öğrenciye kayıt olduğu ilk yarı yıldan itibaren haftada en az iki gün gün uygulama eğitimi alma olanağı verecektir. Bu özgün sistemle öğrenci, eğitiminde elde ettiği bilgileri uygulamaya geçirebilmekte ve sektörün gereksinimleri doğrultusunda gerçek çalışma deneyimi kazanacaktır.

Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

Programın Ana Dersleri:
Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.
Meslek Dersleri:Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Programın Lisans Programları ile bağlantısı dikey geçiş sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceği :

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

 • Görsel İletişim Tasarımı,
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
 • İletişim,
 • İletişim Bilimleri,
 • İletişim Sanatları,
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi,
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi,
 • Reklamcılık,
 • Sosyoloji
 • İletişim ve Tasarımı