Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE MÜZİK İLİŞKİSİ: MARMARA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ANKET ÇALIŞMASI (Kocaeli Üniversitesi-14.05.2014)

Günümüzde internet kullanıcılarının yaş ortalaması her geçen gün düşmektedir. Müzik, gençlerin özellikle ergenlik döneminde, duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri açısından önemli bir yere sahiptir. Zamanının önemli bir bölümünü sosyal ağlarda geçiren gençlerin bu ortamda sıklıkla müzik paylaşımı gerçekleştirmeleri dikkat çekicidir ve bu paylaşımın nedeni merak konusudur. Bu noktadan hareketle, çalışma kapsamında Özel Marmara Koleji’nden basit rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilecek 75 öğrenciye uygulanacak olan anket çalışması ile birlikte, internet üzerinden müzik dinleme ve paylaşma eyleminin hangi ihtiyaçları tatmin ettiği ve ne gibi doyumlar sağladığı irdelenerek SPSS programı ile analiz edilecek, elde edilen veriler kullanımlar doyumlar yaklaşımı ekseninde tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, müzik, kullanımlar doyumlar, anket yöntemi
Yazar(lar): Mihriban AKYOL, Doktorant, Maltepe Üniversitesi SBE, İletişim Bilimleri, İdil Aladağ, Öğretim Görevlisi, Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu