Tasarım Bölümü

MODA TASARIMI PROGRAMI

 

Ders Programı

Ders Bilgileri

Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

MODA TASARIMI programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; Ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere MODA TASARIMI Önlisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programda öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel tekstil, hazır giyim bilgi ve becerileri yanında, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi de kazandırılması diğer bir hedeftir. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ile Moda Tasarımcısı unvanı verilmektedir. Bölümün temel hedefi, mezunların özel sektör ve kamu kurumlarındaki tekstil ve moda ile ilgili alanlarda, istihdam edilme düzeylerine katkıda bulunmaktır.

Programdan mezun olan öğrenciler aşağıdaki yeterliliklere sahip olurlar:

Moda Tasarımı alanıyla ilgili yöntem ve teknikleri kavrar.

Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçleri tanır.

Moda Tasarımı ile ilgili teknikleri listeler ve bu teknikleri uygular.

Moda Tasarımı alanına yönelik edindiği kuramsal bilgi ve beceriler doğrultusunda, karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.

Tekstil materyallerinin üretimini, özelliklerini kavrar.

İplik, dokuma ve örme kumaş, terbiye, hazır giyim ve kalite kontrol konularında mevcut teknolojileri tanır ve kullanır.
Moda ve tekstil tasarımına dönük özgün çalışmaları ayırt eder.

Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile tasarlar.
Kalıp hazırlama ve model geliştirme tekniklerini uygular.

Konfeksiyon makinelerini tanır, kullanır ve makinelerin koruyucu bakımı ile ilgili bilgileri uygular.
Kesim, dikim ve kalite kontrol tekniklerini uygular.

Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki teknik bilgiyi tanır.

Bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanır.

Tekstil uygulamaları sırasında aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmalarını kavrar.

Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

Sorumluluk alanı ile ilgili olarak analitik düşünür, sorgular ve araştırır, alanıyla ilgili uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Mesleki etik ve kültürel değerleri savunur.

Moda Tasarımı Programı öğrencileri, tekstil ve konfeksiyon sektöründe, müşteri beklentilerini ve moda eğilimlerini göz önünde bulundurarak, tasarım ilke ve yöntemlerine uygun giysi ve aksesuar tasarımı yapan, tasarıma uygun malzeme ve ekipmanı seçen, koleksiyon hazırlayan ve tasarımı ürüne dönüştüren meslek elemanı olarak mezun olurlar. Kamu ve özel sektöre ait tekstil firmalarında; tasarım bölümlerinde çalışabilirler. Mezunlar; Serbest tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumlarında da tasarımcı olarak çalışabilirler. Tekstil, hazır giyim ve moda ile ilgili firmalarda danışman veya uzman olarak da, geniş iş olanaklarına sahiptirler.

Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

Programın Ana Dersleri:

Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.
Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

  • Moda Giyim Tasarımı
  • Moda Tasarımı
  • Tekstil
  • Tekstil Mühendisliği
  • Tekstil Tasarımı
  • Tekstil ve Moda Tasarımı