Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

 

Ders Programı

Ders Bilgileri

Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

MİMARİ RESTORASYON programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; Ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere MİMARİ RESTORASYON Önlisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

Mimari Restorasyon Programı; geçmişten günümüze bilgi aktarımını sağlayan en önemli maddi kültür kalıntıları olan mimari varlıklarımızın taşıdıkları estetik ve sanatsal değerleri koruyan, bizden sonraki kuşaklara mümkün olduğunca özgün halleriyle ulaştırarak, onları yaşayan kültür varlıkları haline getirebilmeyi birincil görev bilen bilinçteki meslek işçilerini yetiştirmektedir.

Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı; iki yıllık bir Önlisans programı olup, mezunlarına tekniker unvanı vermektedir. Mezunlarımız, şantiyelerde mimar ve ustalar arasında teknik eleman olarak çalışabilecekleri gibi, restorasyon/konservasyon alanlarında yürütülen resmi ya da özel projelerde, Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkezi Laboratuvarda, Kültür Bakanlığı Anıtlar Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında, müzeler, saraylar veya kazı ekiplerinde de yer alabilmektedirler. Okulumuzun her bölümünde olduğu gibi Mimari Restorasyon Programımızda da hedefimiz, alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamak için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine olanak sağlayacak bir eğitimle mezun etmektir.

Mimari Restorasyon Programında teorik dersler yoğun görsel malzemeyle desteklenerek anlatılmakta, zaman zaman yapılar yerinde ziyaret edilerek konu anlamlandırılmakta ve öğrencilere verilen sunum ödevleriyle bilgi pekiştirilmektedir. Uygulama dersleri ise mesleki malzeme kullanımı ve teknik bilgilerini destekleyecek proje ve atelye derslerini içermektedir. Öğrencilerimiz mezun olduklarında aşağıdaki temel bilgi ve becerileri edinmektedirler:

 • Bireysel ve mesleki anlamda etik değerlere sahip olmak,
 • Mesleki araç ve teknikleri kullanabilme yetisi,
 • Mimari eserlerin yapımında kullanılan ham maddeleri tanıma, bozulma türleri hakkında uzmanlaşma ve söz konusu bozulmalara karşı alınması gerekli önlemleri bilme,
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda temel ilke ve yöntemleri bilme,
 • Teorik olarak sunulmuş mimarlık ve sanat tarihi bilgilerini, uygulamada kullanabilme becerisi,
 • Mimari yapıları ve yapı ögelerini ölçülendirme,
 • Yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, yapıların o anki durumunu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme,
 • Takım çalışmalarına yatkınlık ve sorumluluk alabilme,
 • Mesleki anlamda güncel tüm bilimsel ve teknik gelişmeleri takip etme gerekliliğini anlama,
 • Konuyla ilgili yasal mevzuat bilgisine sahip olma ve eksiksiz uygulama becerisi.

Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

Programın Ana Dersleri:
Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

 • El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Çini Tasarımı ve Onarımı
 • Mimarlık
 • Tezhip Sanatı