Tasarım Bölümü

GRAFİK TASARIMI PROGRAMI

 

Ders Programı

Ders Bilgileri

Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Ön lisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

GRAFİK TASARIMI Programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; Ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere GRAFİK TASARIMI Ön lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

Çevremize baktığımızda imgelerden, sembollerden oluşan görsel bir bombardıman yaşanmaktadır. Görsel olarak algılanan bu görüntüler toplumda grafik imgeler olarak önemli ve sürekli bir yere sahiptir. Bu grafik iletişim sürecinde bir mesajın açık, ekonomik ve estetik olarak iletilmesi (yazılar, resimler ve fotoğraflar) başarı kıstasıdır.

Zamanla teknoloji ve iletişimde değişimin ve gelişimin olması, çoğaltım ve baskı tekniklerinin yaygınlaşması ile bu iletişim sürecine anlam, kavram ve estetik kazandıracak kişilerin gereksinimi ortaya çıkmıştır. Sadece estetik zevklerinin gelişmesine, araç olmak değil onun günlük yaşamında karşılaştığı hemen tüm sorunlarının, ihtiyaçlarının giderilmesinde çözüm önerici, uyarıcı, bilgilendirici rolü ile yardımcı olan, katkıda bulunan bu kişi grafik tasarımcı olmuştur.

“Grafik Tasarımcısı”; sözcükleri ve görüntü unsurlarını görsel bir iletişim oluşturacak şekilde bir araya getiren kişidir. Bu kişiler mesajları doğru ve yalın olarak aktarma görevini yerine getirirken aynı zamanda düzenleyicilik görevi de yapmaktadırlar.

Günümüzde ne yazıktır; teknoloji ürünü tüketiminin bilinçsiz artışıyla, zanaatçı deneyimi ile üretilen belirli bir temele veya bakış açısına dayanmayan görsel efekt ve süslemelerle dolu, iletişim işlevinin göz ardı edildiği grafik ürünler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Güzel Sanatlar Eğitimi veren kurumlar dışında bu bilincin kazandırılması görevi hızlı bir şekilde öğrenciyi mesleğe hazırlayan Meslek Yüksekokulları Grafik Programlarına düşmektedir.

Bu programın temeli sanata ve sanat eğitimine dayandığından adı geçen programda temel kavramların verilmesi ve bu konuların bireyde davranış haline dönüşmesi büyük önem arz etmektedir.

Farklı kaynaklarda ki tanımlar incelendiğinde estetik algılamanın toplumdan topluma, insandan insana değişmesinin nedeni, bu algının sonradan içinde yaşanılan kültür ortamı ve edinilen eğitim-öğretimle farklılaşmasıdır. Bu nedenle “Grafik Tasarımı” programlarında verilecek yeterli bir estetik eğitim sayesinde, daha farklı ve estetik algılaması güçlü olan bireyler yetiştirilebilir.
Programın amacı; grafik tasarımla ilgili alanlarda teknik ve estetik yönden eğitilmiş, çevresini ve çağını çözümleyebilen,  tasarım problemlerini çözebilecek araştırmacı ve yaratıcı potansiyele sahip, iletişim çağının dinamik yapısına uyum sağlayabilecek yetilerle donanmış, özgüvenli tasarımcılar yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, bu amaca yönelik hazırlanmış bir müfredatla hem mesleklerinin temel gerekliliklerini karşılayacak özelliklerle donanmakta hem de farklı uygulama alanlarını tanıyarak disiplinler arası çalışma yeteneklerini geliştireceklerdir.
Grafik Tasarımı Programı, görsel iletişim tasarımına yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde pratik kazandırmak amaçlanmaktadır. Photoshop, Freehand, Illustrator, Indesign, Dreamweaver ve Flash aracılığıyla tasarım uygulamaları yapılacaktır. Tasarımlar kültürel ve teorik bilgiler temelinde öğrencilerin kişisel yeteneklerini değerlendirmelerine olanak verecek şekilde oluşturulması planlanmaktadır. Öğrenciler derslerde geliştirdikleri pratikleri, zorunlu yaz stajı sırasında iş dünyasının kullanım alanlarına dönüştürme olanağı da bulacaklardır.

Mezun olacak  öğrenciler, tanıtım ve reklam ajanslarında, firmaların reklam ve tanıtım birimlerinde, basılı medya kuruluşlarında, matbaacılık, fotoğrafçılık, filmcilik sektörlerinde, televizyon kanallarında, web tabanlı yayımcılık yapan kuruluşlarda görev alabilirler, kendi kurdukları işletmelerde ya da serbest tasarımcı olarak da mesleklerini sürdürebilirler.

Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

Programın Ana Dersleri:
Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.  Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Programa ait ders zorunlu, meslek ve seçmeli dersler EK-1’de çizelge halinde mevcuttur.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

  • Fotoğraf,
  • Fotoğraf ve Video,
  • Görsel İletişim Tasarımı,
  • Görsel Sanatlar,
  • Grafik,
  • Grafik Tasarımı,
  • Grafik Sanatlar
  • İletişim ve Tasarımı