Akademik Yayınlar

 • Akın, F. ve Ersoy, B. (2018). Faizsiz Finans Sektörü İçin Yeni Bir Uygulama: Katılım Sigortacılığı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi – USAK 2018, 26-27 Nisan 2018
 • Akın, F. ve Ersoy, B. (2018).Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler Varlık Yönetim Şirketlerinin Sektördeki Rolü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 20-22 Mart 2017
 • Akın, F. ve Ersoy, B. (2017). Siber Saldırılara Karşı Bir Önlem Olarak Siber Risk Sigortası Üzerine Bir Araştırma: Bilecik İli Örneği. IBANESS – Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Konferans Serisi, Edirne, Türkiye , 4-5 Mart 2017
 • Akın, F. ve Ersoy, B. (2017). Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Dönemde Türk Bankacılık Sektörünün Yapısal Analizi, IBANESS – Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Konferans Serisi, Edirne, Türkiye, 4 – 5 Mart, 2017
 • Akın, F. ve Ersoy, B. (2016). Yükselen Ekonomilerde Makro Ekonomik Göstergelerin Karşılaştırılması, Sosyal Bilimler Metinleri,
 • Akın, F. ve Ersoy, B. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştıma A Research on Determining The Level Financial Literacy of Vocational School Students, Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi / International Congress of Management, Economy and Policy, 26-27 Kasım 2016
 • Akın, F. ve Ersoy, B. (2016). Yükselen Ekonomilerde Makro Ekonomik Göstergelerin Karşılaştırılması Comparison of Macroeconomic Indicators in Emerging Economies. Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi / International Congress of Management, Economy and Policy , 26-27 Kasım 2016
 • Akyol, R. (2018), Türkiye’deki Cinsel İstismar Önergesinin Geri Çekilmesinin Yeni Sosyal Hareketler Bağlamında İncelenmesi. (Sözlü Sunum), 4. Uluslararası Asos Congress, Antalya, Türkiye, 3 -5 Mayıs 2018
 • Akyol, R. (2016). Kaliteli Sağlık Hizmetinin Gerçekleşmesinde Sağlık Kayıtlarının Önemi, Olumsuz Etkenler ve Çözüm Önerileri. (Sözlü Sunum), Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Asos Congress, Elazığ, Türkiye, 13 – 15 Ekim 2016
 • Anabal, İ.Ö., Arıkan, S. (2019). İş Yükü, İrritasyon ve Çalışmaya Tutkunluk İlişkisinde Algılanan Yönetici Desteği ve Pozitif Psikolojik Sermaye Biçimleyici midir?. İş’te Davranış Dergisi, Sayı:4 (1): 25-45
 • Anabal, İ.Ö. (/2017). Mesleki Öğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitiminin Etkileri Üzerine Bir Alan Çalışması. (Poster Sunum), YÖK Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu, Ankara, Türkiye
 • Anabal, İ.Ö. ( 2016). Cultural Dimensions, Personal Values and Objection to Unethical Practices. (Poster Sunum), VII. Conference on Childhood Studies Turku, Finlandiya
 • Aygün, G., Büke, A. (2018). Okul Öncesi Çocuklarında Toplumsal İşaretlerin Farkındalığı: Bir Eğitim Modeli            . (Sözlü Bildiri), I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi
 • Balkaş Yılmaz, B. (2019). Yerel Yönetimlerde Kütüphane Hizmetleri: Dünya Kütüphanelerinden Örnekler. Kitap ve Kütüphane Üzerine Konuşmalar, Sefa Şahin (Ed.), İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği, ISBN:978-605-80820-0-7: 11-37.
 • Baydaş, M., Eker, E. Ve Dağ, R. (2018). MYO Öğrencilerinde Finansal Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama. (Sözlü Sunum), International Conferenceon Emprical Economics and Social Science, (27 – 28 Haziran 2018 ).
 • Baydaş, M., Eker, E. Ve Dağ, R. (2018). Financial Performance Measured by Entropy Based Promethee Method:An Application in BIST. (Sözlü Sunum), International Conferenceon Emprical Economics and Social Science, (27 – 28 Haziran 2018 ).
 • Bayraktaroğlu, B. ve Büke, A. (2015). Çocuk Oyun Alanlarının Evrensellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi: Fenerbahçe-Pendik Sahil Şeridi Örneği. (Sözlü Sunum), 21. Ulusal Ergonomi Kongresi
 • Bayraktaroğlu, B. ve Büke, A. (2015). Çocuk Oyun Alanlarının Evrensellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi: Fenerbahçe-Pendik Sahil Şeridi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 21. Ulusal Ergonomi Kongresi Özel Sayısı : 371-378
 • Büke, A., Çamurdan, N. (2018). Risk Grubundaki Kişilerin Kaybolduklarında Bulunmalarını Sağlama Amaçlı Kıyafet Çözümü, 24. Ergonomi Kongresi, Atatürk Üniversitesi Erzurum, Türkiye
 • Büke, A., Uluser, E., Sercan, Ç. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri. (Sözlü Bildiri), 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi
 • Büke, A., Çamurdan, N., Savaşçı, G., Sılay, M. ve Oymak M. (2018). Risk Grubundaki Kişilerin Kaybolduklarında Bulunmalarını Sağlama Amaçlı Geliştirilmiş Giysiler. (Sözlü Sunum), 24. Ergonomi Kongresi
 • Büke, A., Çevre, S. (2017). Okul Öncesi Dönemde, 3-6 Yaş Arasındaki Çocukların Eğitiminde Öğretmen Uygulamalarına 4 Temel İhtiyaç Doğrultusunda Farklı Bir Bakış. . (Poster Sunum), 12. Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresi, Sakarya, Türkiye
 • Büke, A., Çelik C., Savaşçı, G. (2016). Arduino Tabanlı, Ergonomik Görme Engelliler Kemeri, 22. ERGONOMİ KONGRESİ, (Sözlü Bildiri), Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 2016
 • Cankar, F. (2018). Uluslararası Ticaret Sürecinde Joınt- Venture Kavramı ve Ortak Seçim Süreci. (Sözlü Sunum), IV. İnternational Caucasus – Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Aydın, Türkiye, 7-8 Eylül 2018
 • Cebeci, G. ve Yıldırım, E. (2018). Moda Pazarlamasında Yeni Bir Yaklaşım: Influencer Marketing. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), VI. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi,
 • Çerçi, P. A. ve KÜLEKÇİ, İ. (2017). Türkiye de Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılımın Finansal Sisteme Olası Etkileri. (Sözlü Sunum), European Congress on Economic Issues Congress,
 • Çerçi, P. A. ve Külekçi, İ. (2016). Türkiye Ekonomisi Verileri Kısa Analizi. (Sözlü Sunum), I.International Academic Research Congress, Antalya
 • Dağ, M., Akçay, N. ve Köten, H. (2018). Determination of Photovoltaic Properties for Nanostructures. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), Europen Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, Türkiye,
 • Dağ, R.  (Yılı?). Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, Beta Yayınevi, yısı:156,ISBN:978-605-242-252-6
 • Dağ, R., Apalı Hurç, H. ve Araman, S. (2016). Türkiye’deki Hasta Hakları Biriminin Özel ve Devlet Hastanelerinde İşleyişi. (Sözlü Sunum), I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 13 – 15 Ekim 2016
 • Durna Çifcibaşı, K. (2017).  Tarihi Yapıların İşlevsel Dönüşümleri Kapsamında Yeniden Mekan Kavramı. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 2. Uluslararası Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu,
 • Durna Çifcibaşı, K. (2017).  Tarihi Yapıların İşlevsel Dönüşümü Bağlamında ’Yeniden Mekan’ Kavramı. Gece Kitaplığı, Zafer Gölen ve İbrahim Serbestoğlu (Ed.), New Trends in Social and Liberal Sciences, Gece Kitaplığı
 • Durna Çifcibaşı, K. ve Bayraktaroğlu, B. (2015). Endüstri Yapılarının Yeniden Kullanımında Çağdaş İç Mekân Tasarımları. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum),  1.Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Trabzon, Türkiye,
 • Duruel, M. (2016). Özellikli Lojistik Uygulamaları. Lojistik, Özhan Görçün (Ed.), İstanbul: Lisans Yayınları
 • Efe, S. ve Yüce, C. (2015). Discrete Rogue Waves in an Array of Waveguides Physics Letters A , 379 (18-19), 1251-1255, Doi: 10.1016/j.physleta.2015.02.031
 • Elmasulu, D. E. (2018). Türk Hukukunda Muhatap Bankanın Çekin Ödenmesinden Doğan Yükümlülüğü. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Legal Yayınları, 7(26): 315 – 334
 • Ersoy, B., Şen, E., Kartaloğlu, T. Ve Argan, M.T. (2016). Tutumluluğun Finansal Davranış Üzerindeki Etkisi ve Yatırım Tercihleri Arasındaki İlişki The Impact of The Participants Behavior Frugality on The Financial Behavior and Relationship Between Preferred İnvestment and Frugality
 • Ersoy,  B., Şen, E., Kartaloğlu, T. ve Argan, M.T. (2016).Sigorta Müşterilerinin Aldıkları Hizmetler İle İlgili E Şikâyetleri E Complaints About The Services Provided to Customers Who Have Insurance. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi 2016
 • Görçün, Ö. (2018). Lojistik Maliyetler Çerçevesinde Karadeniz Limanlarının Multimodal Taşımacılığa Uygunluklarının Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı 21: 65-80
 • Görçün, Ö. (2018). Uluslararası Proje ve Ağır Taşımacılık Sürecinde Bir Uygulama: Tarihi Eser Lojistiği Kapsamında Hasankeyf Zeynel Bey Türbesinin Taşınması. (Sözlü Sunum), IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congres, Aydın, Türkiye
 • Görçün, Ö. (2017). Konteyner Demiryolu ve Karayolu Operasyonları. Murat ERDAL (Ed.), Konteyner ve Liman İşletmeciliği İstanbul: Beta Yayınları
 • Görçün, Ö., Öztürk, S. ve Öztaş, G. (2017). Uluslararası Proje Ve Ağır Taşımacılık Sürecinde Bir Uygulama: Alstom – Al Mansurıyah Projesi. (Sözlü Sunum),  6.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Antalya, Türkiye,
 • Görçün, Ö. ve Öztürk, S. (2016). Soğuk Zincir Yönetimde Emniyet, Depolama Ve Dağıtım Süreçleri Üzerine Bir Uygulama. (Sözlü Sunum), 5.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi,
 • Görçün, Ö. (2016). Bilişim Sistemleri ve Lojistik,”: Dr.Serpil Koçdar Doç.Dr. Ö. Yaşar Saatçioğlu,Dr.Ö.Faruk Görçün, Özhan Görçün,Dr.Ezgi Uzel Aydınocak, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2230, Eskişehir
 • Görçün, Ö. ve Öztürk, S. (2015). Lojistik Firmaları İçin Gerçek Zamanlı Bir Operasyon Ve Maliyet Analizi Uygulaması. (Sözlü Sunum), IV. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 21 – 23 Mayıs 2015
 • Güngör, M.Ç. (2018). Etkili Bir Logonun Markaya ve Kurumsal Kimliğe Olan Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Arçelik Örneği. (Sözlü Sunum), 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu,
 • Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı Raporu. 7-9 Aralık 2017, Alpaslan H. Kuzucuoğlu, Berrin Balkaş-Yılmaz, Merve Yavuzdemir (Ed.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Karaca, Ö.F., Uygun, S. ve Çoban , S. (2018). Türkiye’de Özel Sağlık Sigortalı Sayısı ve Özel Sağlık Pirim Üretimi Artısının Sağlıkta Hizmet Sunumu Açısından Değerlendirilmesi. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), 2. Uluslararası 12. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,(s.909-919)
 • Küçükcan, B. (2017).  Library Building and Environmental Relation = Kütüphane Binası ve Çevre İlişkisi.  International Symposium on Management of Cultural Heritage and Libraries in Local Governments = Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu
 • Küçükcan, B. ve Öztürk, A. (2017). Kütüphane Binalarında Engelli Kullanıcılara Yönelik Tasarım İlkeleri. Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar. Ö. Külcü, T. Çakmak ve Ş. Eroğlu (Ed.), İstanbul: Hiperyayın, ISBN:978-605-2015-86-5, 293-324.
 • Küçükcan, B. (2015). Okul Kütüphanelerinde Mekân Tasarımı = Place Designing in School Libraries. Milli Eğitim Dergisi (208): 218-232.
 • Küçükcan, B. (2015). Sürdürülebilir Mimarlık Yaklaşımıyla Kütüphane Binaları.  ÜNAK 2015 Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler. (Tam Metin Bildiri), Hacettepe Üniversitesi, 1-2 Ekim 2015, 87-100.
 • Külekçi, İ. ve Saldanlı, A. (2018). Türk Sigortacılık Sektöründe Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi. İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi,14(29): 225-246
 • Külekçi, İ. (2018). Türkiye Makroekonomik Göstergeleri ve Sigorta Sektörü Arasındaki İlişki. (Sözlü Sunum), International Conferance on Empirical Economics Social Sciences
 • Külekçi, İ. ve Çerçi, P. A. (2017). Türkiye de Sağlık Sisteminin Finansmanı Sağlıkta Dönüşüm Programı (2005-2015). (Sözlü Sunum), European Congress on Economic Issues Congress,
 • Külekçi, İ. (2016). Para Politikası Araçları ve Türkiye’de Para Politikası Aracılarının Kullanımı. Yılmaz Aydın (Ed.), Türkiye’de Para ve Kur Politikası (s.141-162). İstanbul: Der Yayınevi
 • Külekçi, İ., ve Çerçi, P. A. (2016). Türkiye’de Sürdürülebilir Büyüme ve Kapsayıcı Büyüme Arasındaki İlişki. (Sözlü Sunum), I. International Academic Research Congress, Antalya
 • Özkan Aytekin, N., Ağaoğulları, D. ve Öveçoğlu, M.L. (2019). Mechanochemical synthesis of tungsten carbide powders induced by magnesiothermic reduction of WCl  sub6/sub  and Na  sub2/sub  CO  sub3/sub  raw materials. Materials Research Express, 6(9), 96517, Doi: 10.1088/2053-1591/ab2c34
 • Özkan Aytekin, N., Ağaoğulları, D. Ve Öveçoğlu, M.L.  (2017). Synthesis of W2C and WC Powders via Mechanical Activation-assisted Autoclave Method using Tungsten Hexachloride. (Sözlü Sunum), European Congress Exhibition on Advanced Materials and Processes,
 • Özkan Aytekin, N., Ağaoğulları, D. ve Öveçoğlu, M.L. (2016). Characterization of WC Powders Synthesized Mechano-chemical Alloying. (Sözlü Sunum), 1 st International Conference on Materails Design and Applications 2016
 • Saraçyakupoğlu, T. (2018). Tandem, Ultralight Uçak Tasarımı, Üretimi ve Test Süreçleri. (Sözlü Sunum), Karabük Üniversitesi Tasarım Zirvesi, Karabük, Türkiye, 16 Şubat 2018
 • Saraçyakupoğlu, T. (2017). Havacılık Endüstrisi, Bakım Operasyonlarında İstihdam Fırsatları. (sözlü Sunum), İŞKUR Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi, 14-15 Aralık 2017
 • Saraçyakupoğlu, T. (2017). Hava Aracı Anti-Slosh Bladder Yakıt Tankı Üretim ve Test Yöntemleri. (Sözlü Sunum), İleri Teknolojiler Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 23 Ekim 2017
 • Somuncu, S. (2017). Kadın İstihdamında Eğitimin Etkisi : Türkiye’de Sağlık Sektöründe Kadın. (Sözlü Sunum), Eurefe’17 Uluslararası Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 – 29 Temmuz 2017
 • Şahinoğlu A. ve Yıldırım, E. (2016). Lale Devri Osmanlı Minyatürlerindeki Kadın Giysilerinin Tasarım İlke ve Öğeleri Açısından İncelenmesi. (Sözlü Sunum), 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,
 • Şenberber, T., Büke, A., Sarcan, Ç. (2017). Okul Öncesi Çocuklarında İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığı: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri. (Poster Sunum), Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye
 • Talay, B., Anabal, İ.Ö. (2017). Okul Öncesi Yöneticilerine Yönelik Bir İnceleme: Deneyimleri, Eğitim Düzeyleri, Eğitim İhtiyaçları ve Eğitime Yönelik Görüşleri. (Sözlü Bildiri), 12. Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresi, Sakarya, Türkiye
 • Tanrıkulu, B. (2019). Anadolu Güzel Sanatlar Liselerınde “Grafık Tasarım 11” Kitabının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesı ve Bir Tasarım Örneği /The Book Of “Graphıc Desıgn 11” In The Contex Of Graphıc Desıgn Through An Effıcıent Desıgn Example In Anatolıan Fıne Arts Hıgh School In Turkey, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Researc, Sayı: 64 (12): Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3359
 • Tanrıkulu, B. Sam Amca. Demokrasi ve Sanat, :Efe Akademi Yayınları, s :51-201
 • Tanrıkulu, B. (2018). Güzel Sanatlar Lisesi Grafik Tasarım Dersi Materyal İncelemesi. (Sözlü Sunum), 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu,
 • Tanrıkulu, B., Güngör, M.Ç. (2018). Kurumsal Kimlik Ve Pinterest Örneği. (Sözlü Sunum), 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu
 • Tanrıkulu, B. (2018). Güzel Sanatlar Liselerindeki Grafik Tasarım Kitabının Konuları Açısından İncelenmesi. (Sözlü Sunum), Ulusal Sağlık Ve Medya Sempozyumu (Kadın, Eğı̇tı̇m, Şı̇ddet, Sağlık, Hastalık), Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
 • Tokat, E. (2019). Courtyard Tradition in Interior in Anatolian Turkish Architecture and the Use of Water in Design. (Sözlü Sunum), 1st  International Symposium Of Design for Living With Water, İstanbul, Türkiye, 9 – 10 Temmuz 2019
 • Tokat, E. (2018). Urban Identity and the Architectural Heritage of the Future: Iconic Structures. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), Paris Internatıonal Congress on Socıal Science, Paris, Fransa, 10 – 13 Nisan 2018
 • Tokat, E. (2018).  Iconic Structures in the Context of Urban Identity and Brandng. Atlas Journal, J4(9):421-426., Doi: 10.31568/atlas.92
 • Tokat, E. (2017). 20. Yüzyıl Türk Mimarlığında Kimlik ve İdeoloji. (Özet Bildiri /Sözlü Sunum), 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 – 29 Nisan 2017
 • Tokat, E. (2017). Identity and Ideology in 20th Century of Turkish Architecture. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5S):1456-1462., Doi: 10.24289/ijsser.319311
 • Tokat, E., Bayraktaroğlu, B. ve Durna, K. (2016). Eser Odaklı MekanTasarımları Baglamında Müze Yapıları. (Özet Bildiri /Sözlü Sunum), İnternational Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milano, İtalya, 28- 30 Nisan 2016
 • Tokat, E. (2016).  Çağdaş Türk-İslam Mimarisinde İslam Öncesi Geleneklerin İzleri: Akçakoca Merkez Camii. 5. Türkiye Lisansüstü Çalısmalar Kongresi Bildiriler Kitabı, 1, 301-318., Doi: 10.12658/TLCK.5.1.B018
 • Veryeri Alaca, I., Küçükcan, B. ve Yüksek Durukan, A. (2015). Reading Strategies and Library Services for Children and Young Adults in Turkey.  (Poster Sunum), 44th Annual International Conference & 17th International Forum on Research in School Librarianship, Maastricht, Hollanda, 28 Haziran – 2 Temmuz 2015
 • Yıldırım, E., Çamurdan, N. Ve Cebaci, G. (2016). Karadeniz Bölgesi Yöresel Giysilerin Turizme Etkisi. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), Akdeniz Üniversitesi 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, Antalya, Türkiye,
 • Yegül Uluser, E. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Stem Eğitimine Yönelik Görüşleri. (Sözlü Sunum), I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, 9 – 11 Nisan 2018
 • Yurtseven, H.R., Görçün, Ö. ve Cankar, F. (2019). Girişimcilik, Ankara: Adıgüzel Yayınları