HUKUK BÖLÜMÜ

ADALET PROGRAMI

Program Tanıtım Söyleşileri
Ders Bilgileri
Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

ADALET programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere ADALET Ön lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

Gittikçe küreselleşen bir dünyada, hukuk ve adalet alanınında bir istisna olmadığının bilincindeyiz. Bu nedenle, adalet hizmetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamasına hakim, yabancı dil bilen, bu alanın uluslararası gelişmelerini takip edebilen, son teknolojileri kolaylıkla kullanabilen çalışanlara yönelik talebin gittikçe arttığı bir gerçektir. Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarımız, mesleki hayata hızla uyum sağlayabilecek, üst düzeyde performans gösterebilecek, hem seçkin hukuk bürolarında ve özel sektörde hem de adalet bürokrasisinde çalışabilecek yeterliliğe sahip profesyoneller olacaklardır.

Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilmekte, bu elemanlar mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli olan işlemleri yürütmektedirler. Bu meslek elemanları, devlet ve özel sektör alanında oldukça ihtiyaç duyulan ve fazla sayıda istihdam edilen ara elemanlardır. Özelikle adalet teşkilatında yazı işleri müdürü veya yardımcısı, icra müdürü, müdür yardımcılığı veya memurluğu, şube müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, ceza ve infaz kurumlarında müdürlük, zabıt katibi, mübaşir, gardiyan, noterlikler, hukuk büroları, şirketlerde (takip büroları ve sigorta şirketleri gibi) çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarda, özel iktisadi işletmelerde, resmi veya özel bankalarda geniş iş imkanına sahiptir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin (RG. 10.07.2003 tarih ve 25164 sayı) 9, 14 ve 15.madde hükümlerine göre; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanınmak kaydıyla seçim yapılması istenmektedir. Bu sebepten dolayı Adalet Ön Lisans Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde atamada öncelik hakkına sahiptir.

Adli sistemimiz içerisindeki birimlerde, avukatlık bürolarında ve işletmelerin hukuk servislerinde görevlendirilmek üzere bu doğrultuda eğitim almış nitelikli elemana ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu programın açılma gerekçesi; mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştiren öğrencilerimizi, adliye sistemimizin, işletmelerin ve bankaların hukuk servislerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insan gücü olarak sürece kazandırabilmektir. Programımızda hukuk ağırlıklı öğretim yapılacaktır. Ayrıca işletme, personel, halkla ilişkiler, muhasebe, bilgisayar, bankacılık gibi konularda da verilecek eğitimle öğrencilerimizin sosyal açıdan gelişmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Mezun olan öğrencilerimiz, adliyelerde, işletmelerin ve bankaların hukuk servislerinde, cezaevlerinde, icra dairelerinde görev alabilirler.

Adalet Ön Lisans programının temel hedefleri, başta Adalet Bakanlığı’nın adliye ve diğer alt birimleri olmak üzere, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına :

• Her türlü mesleki bilgiyle donanmış, temel hukuk bilgisine sahip,

• Karşılaşacağı hukuki problemleri sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği kazanmış,

• Adalet hizmetinin hızlı, verimli ve etkin yürütülmesini temin edebilecek bilgi ve yeteneğe sahip,

• Adalet hizmetleri konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden,

• Alanında uzmanlaşmış,

• Teknolojik gelişmelere karşı ilgili,

• Gözlem yeteneği gelişmiş,

• Yeniliklere açık, teknolojiyi ve mesleği ile ilgili yayınları yakından izleyen, profesyonel idari personel yetiştirmek olacaktır.

Programın İkinci Öğretimi: Programın İkinci Öğretimi bulunmaktadır.

Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

Programın Ana Dersleri:
Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programına geçiş yapabileceklerdir.

  • Hukuk