Dış Ticaret Bölümü

DIŞ TİCARET PROGRAMI

 

Ders Programı

Ders Bilgileri

Sektörle Yapılan Eğitim İş Birliklerimiz

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

DIŞ TİCARET Programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” ‘nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ‘nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere DIŞ TİCARET Ön lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Programın Amacı :

Dış Ticaret Programı’nın amacı; büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri kaliteyi yakalayabilmek, dış pazarlarda rekabet edebilmek ve Gümrük Mevzuatı’na uygun çalışmayı gerektiren tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içeren ticari çalışma hayatı için hızla globalleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Günümüzde firmalar, uluslararası alanlarda da başarılı olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Sektörün bu ihtiyacını giderme amacı ile açılan program; ülkemiz ekonomisi için oldukça önem taşıyan dış ticaret ve uluslararası alanda gerekli teorik ve uygulamalı bilgiye sahip elemanlar yetiştirme amacındadır. Dış Ticaret Programı ile öğrencilere uluslararası ticaret, dış ticaretin finansmanı, ithalat-ihracat mevzuatı, gümrük mevzuatı, uluslararası pazarlama gibi konular yanında işletme alanı bilgileri de sunulacaktır.

Mezun olacak öğrencilerimiz, işletmelerin dış ticaret bölümlerinde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük ve nakliye firmalarında çalışabilecektir. Gümrük müşavirliği sınavlarında başarılı oldukları takdirde “B” karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” unvanını alabileceklerdir.

Teknik içeren teorik ve pratik (uygulamalı) derslerin yanı sıra mesleki yabancı dil ve bilgisayar bilgi-becerisi verilmektedir. Programımızda eş zamanlı olarak, işlenen teorik derslerin arkasından aynı hafta içerisinde önceden planlanmış olan uygun işyerlerinde staj yapma olanağı sağlanacaktır. Bununla birlikte temel ve intibak derslerinin İngilizce olmasının yanında mesleki tüm dersler Türkçe işleneceği için öğrencilerin mezun olduktan sonra mesleklerine daha kolay uyum sağlayacağı öngörülmüştür

Dış Ticaret Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır:

 • İş yaşamının gereklerini yerine getiren dış ticaret uzmanı yeteneklerine sahip olmak.
 • Dış ticaret ile ilgili belgelerin neler olduğunu bilmek ve düzenleyebilmek.
 • Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumların neler olduğunu ve hangi faydaları sağladığını bilmek.
 • Dış ticaret ile ilgili mevzuata hakim olmak.
 • Dış ticaret ortamında uluslararası rekabet unsurlarından ve pazarlama tekniklerınden haberdar olmak.
 • Dış ticarette kullanılan ulaştırma modları ve ödeme şekillerinden haberdar olmak.
 • Dış ticarette kullanılan teslim şekillerinin ne olduğunu ve aralarındaki farkları bilmek.
 • Dış ticaretle bağlantılı risk kavramı ve unsurlarını bilmek, koruyucu önlemler ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Bağımsız, proaktif, girişimci ve yaratıcı fikir kullanarak gerçek iş ortamında çalışma becerisine sahip olmak.

Programın Öğretim Dili:

Bu Programın öğretim dili Türkçe’ dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.


Programın Ana Dersleri:
Zorunlu Dersler: YÖK veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen ve tüm programlar için zorunlu olan dersler ile bölüm ve/veya program için temel ve ortak yeterlikleri kazandırmayı hedefleyen derslerdir.

Meslek Dersleri: Mesleğe ilişkin yeterlikleri kazandırmaya yönelik derslerdir. Meslek dersleri, yeterlik tablosuna göre eğitim kurumlarınca ilgili mevzuat çerçevesinde ders planından seçilerek uygulanacaktır.

Seçmeli Dersler: Öğrencinin bireysel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması, sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrencinin istihdamına katkıda bulunacak ilave yeterliklerin kazanılması, disiplinler arası çalışmalar vb. durumlar dikkate alınarak, ilgili program ya da diğer programlardaki derslerden seçilecektir.
Programa ait ders zorunlu, meslek ve seçmeli dersler EK-1’de çizelge halinde mevcuttur.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir.

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri