Hayallerinizi şehrin merkezinde gerçekleştirin!

7143 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 7143 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile düzenlenen geçici 78. maddesi gereğince Meslek Yüksekokulumuzdan ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için gerekli olan form ve bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

7143 SAYILI AF KANUNU’NDAN YARARLANMAK ISTEYENLER IÇIN AÇIKLAMALAR

  1. 7143 Sayılı Af Kanunu’ndan Hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2018 tarihine kadar kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil yararlanabilir.
  2. 18 Eylül 2018 Salı günü saat 17.00’ye kadar başvuran öğrencilerimiz Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre eğitimlerine 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde başlayabilirler.
  3. Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.
  4. Meslek Yüksekokulumuzun herhangi bir bölümünü/programını kazandıkları halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvuru yapabilirler.
  5. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna  karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamaz.
  6. Başvurular, Öğrenci İşleri Birimine aşağıda belirtilen form doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile bizzat veya posta yolu ile yapılabilecektir.
  7. Posta yolu ile yapılacak başvuruların, süresi içinde Meslek Yüksekokulumuza ulaştırılması zorunludur. Gecikmeli başvurular veya eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
  8. 7143 Sayılı Kanun’dan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikametinin İstanbul ili veya ilçelerinde olduğunu belgeleyenler, Üniversiteye giriş yılı (kayıt yaptırdığı Eğitim-Öğretim yılı içerisinde) itibariyle, Meslek Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunun da uygun görmesi ve geçiş yapmak istediği bölüm/programın taban puanını sağlamaları halinde yatay geçiş yapabilirler.
Başvuru Başlangıç Tarihi 18.05.2018
Başvuru Bitiş Tarihi 18.09.2018